קניין רוחני כל זכויות הקניין הרוחנילרבות זכויות היוצריםהדגמיםהשיטות והסודות המסחרייםהנם רכושו של האתר בלבדזכויות אלה חלותבין השארעל הנתונים באתרלרבות רשימת המוצריםתאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלת האתר.
אין להעתיקלשכפללהפיץלמכורלשווקלתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי במידע כלשהו מהאתרלרבות סימני מסחרתמונות וטקסטיםעיצוב בגדיםתמונות הבגדים וכיוצא בזאתבלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתבהשם "ultrawave" וכן שם המתחם (www.ultrawave.co.il) של האתרסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא)הם כולם רכוש האתראין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת הנהלת האתר בכתב ומראשכל התוכן המילולי,אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתרלרבות צילומיםגרפיקהעיצובהצגה מילוליתסימני מסחר,סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתרהנם בבעלותם הבלעדית של האתר
קישורים 
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחריםאין בקישורים אלה בכדי ללמד על תוכנם או מהימנותם של המידע ו/או התכנים המצוי באתרים אלובכל מקרה מובהר כי האתר לא יישא באחריות בקשר למידע ו/או תכנים אלו ולא תהא לך כל טענה בגין כךשינויים באתר והפסקת השירות החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש באתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת
דין ושיפוט הדין החל על הסכם זה ועל השירות הנו הדין הישראלי בלבדסמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה ו/או בקשר עם השירות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפוככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונותשרטוטים וכדומהשנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושרותים למכירה באתרכי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.